Meeting Eriko Horiki [Pic].

Etsuko Tsuji send me this photo today, thanks. Left to [read more]